THAIEDP

Thai Electronic Data Processing

THAIEDP -  Thai Electronic Data Processing

แก้ไขออนไลน์ไม่ได้

ลิงค์ไฟล์การแก้ไข คลิ๊กที่นี่ -> แก้ไขปัญหาออนไลน์สาขา

วิธีเช็คค่าไอพีปัจจุบัน ฝั่งสํานักงานใหญ่ กรณีสาขาออนไลน์ไม่ได้ ให้เปิดเวป checkip.org เมื่อโหลดหน้าเวปแล้วจะปรากฏเลขไอพีปัจจุบัน  แล้วแจ้งให้สาขาทราบ โดยวิธีป้อนเลขไอพีในโปรแกรมออนไลน์ของสาขาให้ดูตามคู่มือ

เคลียปริ้นระบบงาน

คลิ๊กดูเอกสารที่นี่ -> การ Clear Print Queue สําหรับยูนิกซ์

กรณีที่ตัว Printer Server Offline กะทันหัน ทําให้งานพิมพ์ที่ค้างอยู่ไม่สามารถส่งออกพิมพ์ได้ เมื่องานพิมพ์เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เกิดภาวะงานพิมพ์ล้น แม้เครื่องพิมพ์จะกลับมา Online ได้ตามปกติแล้ว เราจําเป็นต้องทําการตรวจสอบและล้าง Que ที่ค้างอยู่ทั้งหมดออก เพื่อให้สามารถกลับมาพิมพ์งานได้ตามปกติ